Privacy

Privacy statement

IRS verwerkt persoonsgegevens van haar gebruikers, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens IRS wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt IRS (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door gebruikers, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt IRS?

IRS verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikerscategorie, interessegebied(en), gegevens met betrekking tot eerdere informatieaanvragen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt. Als je gebruik maakt van onze helpdesk hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan IRS, kan IRS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart IRS verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

IRS verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Ook heeft IRS gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. IRS slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief af te kunnen wikkelen.

IRS maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren en voor sociale media. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

IRS maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.

IRS verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan IRS het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt IRS onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat IRS gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt IRS vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kun je contact met ons opnemen via irs@irs.nl om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat IRS niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Beveiliging

IRS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. IRS schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. IRS is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacy Statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via irs@irs.nl.

Wijziging van Privacy Statement

IRS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

April 2018

Dit is het Privacy Statement van Stichting IRS h.o.d.n. IRS statutair gevestigd te Dinteloord, kantoorhoudende te Kreekweg 1, 4671VA  Dinteloord ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 41102166.